Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian 2040+ valmistelu on käynnissä. Varsinais-Suomen voimassa oleva maakuntastrategia sisältää maakuntasuunnitelman 2035+ ja maakuntaohjelman 2018–2021, ja on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut uusien maakuntaohjelmien laadintaa kaudelle 2022–2025.

Varsinais-Suomen liiton tavoitteena on moderni, raikas ja innostava Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+, jonka avulla yhdessä alueen toimijoiden kanssa rakennetaan yhä vahvempaa kumppanuutta ja Varsinais-Suomea, jossa elämänlaatu on parasta.

Työsuunnitelma ja työvaiheet

Varsinais-Suomen maakuntastrategia on nimetty kumppanuusstrategiaksi. Se vahvistaa aluetta suuntaamalla sen toimijoiden panostuksia yhdessä valittuihin tavoitteisiin ja toimiin, sekä ohjaamalla viranomaisten toimintaa ja hankerahoitusta. Se on alueen toimijoiden yhteinen tahtotila, joka valmistellaan laajassa yhteistyössä. Mukana valmistelussa ovat kunnat, valtion viranomaiset, korkeakoulut sekä alueiden kehittämiseen osallistuvat yhteisöt, järjestöt ja yritykset. Strategian valmistelusta, toteutumisesta, seurannasta ja arvioinnista vastaa maakunnan liitto ja strategian hyväksyy maakunnan liiton maakuntavaltuusto.

Uuden strategian valmistelusta vastaa ja sitä koordinoi Varsinais-Suomen liitto ja erityisesti liiton sisäinen kumppanuustiimi. Valmistelun fasilitaattorina toimii 4FRONT.

Valmistelussa otetaan huomioon Uudenmaan, Hämeen ja Kymenlaakson liittojen kanssa syksyllä 2020 tehdyn maakuntaohjelmien vertaisarvioinnin tulokset ja suositukset. Lisäksi hyödynnetään erityisesti Kumppanuusbarometrin 2020 tuloksia.

Strategiavalmistelun pohjan muodostava tilannekuva laadittiin avainsidosryhmien toimesta. Työskentely koostui verkkotyöskentelyst, PESTEL-analyysista (loka-marraskuussa 2020) ja kahdesta etätyöpajasta (2. ja 6.11.2020). Vaiheen tuloksena muodostui Varsinais-Suomen SWOT-analyysi, jota tarpeen mukaan päivitetään muun valmistelun rinnalla myös myöhemmissä vaiheissa.

Skenaariotyöskentely käynnistyi 26.11.2020 järjestetyssä Varsinais-Suomen tulevaisuuskuvat -kumppanuusfoorumissa. Työ jatkui kumppanuusfoorumiin osallistuneiden kesken sähköisellä työalustalla joulukuun 2020 puoleen väliin ja sen jälkeen teematyöryhmissä. Muodostunutta skenaariokuvaa päivitetään tarvittaessa muun valmistelun rinnalla myös myöhemmissä vaiheissa.

Visio- ja tavoitevaihe toteutettiin megatrendejä mukailevissa temaattisissa työryhmissä. Työryhmät kutsuttiin avoimella kutsulla marraskuun 2020 lopussa ja niiden työskentely alkoi joulukuussa 2020. Työryhmätyöskentelyn tavoite on muodostaa maakuntastrategian visio, tavoitteet ja arvot. Kuhunkin neljään työryhmään osallistui noin 30 asiantuntijaa.

Kestävän kasvun avaimet

pj. ylijohtaja Olli Madekivi, Varsinais-Suomen ELY-keskus
sihteerit: Malla Rannikko-Laine, Petteri Partanen ja Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
Ensimmäinen tapaaminen 22.12. klo 14-15, muistio
Tavoitetyöpaja 27.1. klo 12-16, välitulokset
Jäsenet

Vakaa, hyvinvoiva ja onnellinen Varsinais-Suomi

pj. toiminanjohtaja Kalle-Pekka Mannila, SPR Varsinais-Suomen piiri
sihteerit: Katri Koivisto ja Sonja Palhus, Varsinais-Suomen liitto
Ensimmäinen tapaaminen 22.12. klo 12-13, muistio
Tavoitetyöpaja 22.1. klo 9-12:30, välitulokset
Jäsenet

Kansalaisyhteiskunnan uusi tuleminen

pj. Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sini Ruohonen
sihteerit: Kirsi Stjernberg, Salla-Maria Lauttamäki ja Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto
Ensimmäinen tapaaminen 16.12. klo 10:30-11:30, muistio
Tavoitetyöpaja 19.1. klo 12-15:30, välitulokset
Jäsenet

Digitalisaatio etenee ja talous etsii suuntaansa

pj. toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari
sihteerit: Esa Högblom ja Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto
Ensimmäinen tapaaminen 14.12.2020 klo 10-11, muistio
Tavoitetyöpaja 21.1. klo 9-12:30, välitulokset
Jäsenet

Visiovaiheen jälkeen valmistelu eteni toimenpiteiden tunnistamiseen. Työtä varten kutsuttiin neljä työpajaa seuraavilla teemoilla. Vaiheen tuloksena syntynyt luonnos elementeistä esiteltiin maakuntavaltuustolle14.6.2021.

Osana ympäristöä ​7.4. klo 14-16

Ryhmä keskittyy ympäristöön, luontoon, kestävyyteen, Saaristomereen, liikkuvuuteen ja saavutettavuuteen. Se työskentelee erityisesti seuraavan visioluonnoksen pohjalta: ”Varsinais-Suomi on vuonna 2040 kestävän Itämeren alueen hiilineutraali edelläkävijä ja puhtaiden ratkaisujen ja innovaatioiden sillanrakentaja.”
Puheenjohtajana ylijohtaja Olli Madekivi, Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Sihteerit: Timo Juvonen, Aleksis Klap, Malla Rannikko-Laine
ilmoittautuneet

Kaikki mukana 15.4. klo 10-12

Ryhmä keskittyy osallisuuteen, ihmiskeskeisyyteen, joustavuuteen ja monipaikkaisuuteen. Se työskentelee erityisesti seuraavan visioluonnoksen pohjalta: ”Varsinais-Suomi on vuonna 2040 yhteisöllinen maakunta, joka tarjoaa hyvinvoinnin mahdollisuuksia jokaiselle.”
Puheenjohtajana toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila, SPR Varsinais-Suomen piiri
Sihteerit: Kirsi Stjernberg, Virpi Mamia, Sami Heinonen
ilmoittautuneet

Uutta tehden 8.4. klo 13-15

Ryhmä keskittyy kokeiluihin, TKI-yhteistyöhön, kumppanuuteen, ennakointiin ja osaamiseen. Se työskentelee erityisesti seuraavan visioluonnoksen pohjalta: ”Varsinais-Suomi on vuonna 2040 yhdessä tekemisen ja tietoon perustuvien päätösten maakunta.”
Puheenjohtajana Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sini Ruohonen.
Sihteerit: Esa Högblom, Salla-Maria Lauttamäki, Riikka Leskinen
ilmoittautuneet

Vahvat elinkeinot 12.4. klo 13-15

Ryhmä keskittyy digitalisaatioon, kestävään kasvuun, kansainvälisyyteen, työllisyyteen, vahvoihin elinkeinoihin ja liikkuvuuteen. Se työskentelee erityisesti seuraavan visioluonnoksen pohjalta: ”Varsinais-Suomi on vuonna 2040 muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen digimaakunta.”
Puheenjohtajana toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari.
Sihteerit: Sonja Palhus, Petteri Partanen, Antti Vasanen
ilmoittautuneet

Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijoiden yhteiskokous 10.5.

Kokouksessa käytiin läpi toimenpideluonnos ja tarkennettiin sitä.

Tekstiversio maakuntastrategiasta laadittiin työryhmien kokoaman materiaalin perusteella Varsinais-Suomen liiton asiantuntijoiden toimesta kesä-elokuun 2021 aikana.

Työryhmien tuottaman materiaalin perusteella kirjoitettu maakuntastrategian luonnosversio käsiteltiin Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksessa elokuussa 2021, minkä jälkeen hallitus päätti lähettää version kommentoitavaksi. Strategia on tarkoitus hyväksyä Varsinais-Suomen maakuntavaltuustossa joulukuussa 2021.

Lausuntokierroksella 1.9.-20.10.2021 käytettävissä on koko luonnosmateriaali suomeksi. Ruotsiksi saatavilla on osa materiaalista. Maakuntastrategia käännetään hyväksynnän jälkeen kokonaisuudessaan ruotsiksi, ja siitä tehdään tiivistelmä englanniksi.

Kommenttipyyntö maakuntastrategialuonnoksesta

Varsinais-Suomen maakuntastraegialuonnos

Utkastet till landskapsstrategi är öppet för kommentarer

Inledande kapitelet

Åtgärder

Viimeistelyvaihe, eli syys-marraskuu 2021, koostuu ensinnä lausuntokierroksesta ja sen edellyttämien muokkausten läpikäynnistä sekä toiseksi maakuntastrategian verkkototeutuksesta. Maakuntastrategiasta tehdään ns. tarinakarttatoteutus, jonka tarkoitus on tehdä laajasta materiaalimäärästä aikaisempaa helppokäyttöisempi ja houkuttelevampi. Uudet verkkosivut avataan strategian hyväksymisen yhteydessä.

Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+ hyväksyttäneen maakuntavaltuuston kokouksessa 13. joulukuuta 2021.

Viestintä ja vuorovaikutus

Maakuntastrategian valmistelun ja siihen liittyvän viestinnän tulee olla aktiivista, avointa ja ajantasaista. Varsinais-Suomen maakuntastrategiavalmistelua varten avataan oma sivu Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen Kumppanuusfoorumin internet-sivuille. Sivuilta löytyy säännöllisesti päivittyvä osallistamis- ja arviointisuunnitelma, sekä tarkemmat tiedot valmistelun vaiheista, osallistumistavoista ja tuloksista. Lisäksi valmisteluvaiheista kerrotaan Varsinais-Suomen liiton sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Twitter).

Vuorovaikutuksen työkaluina hyödynnetään ensisijaisesti tapaamisia ja verkkotyöskentelyalustoja. Tapaamiset ja työpajat järjestetään näillä näkymin läpi prosessin etäkokoustyökalujen avulla (Teams, Zoom), mutta koronaepidemiatilanteen muuttuessa myös muita ratkaisuja harkitaan. Verkkotyöskentelyalustoilla (Howspace, Google Docs ym.) jaetaan materiaaleja sekä kommentoidaan ja keskustellaan niiden sisällöistä.

Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ valmistelun osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Vaikutusten arviointi

Varsinais-Suomen maakuntastrategiaan 2040+ kuuluvan maakuntaohjelman 2022–2025 osalta tehdään ennakoiva Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) Varsinais-Suomen liiton puolesta strategiatyössä päätettyjen linjausten ja toimenpiteiden valmistuttua. Aineisto on tämän jälkeen löydettävissä maakuntastrategian verkkosivuilta.

Maakuntastrategian ja maakuntaohjelman toimenpiteiden vaikutusten arviointia jatketaan säännöllisesti strategian toteuttamisen ajan strategiassa määritellyin tavoin. Varsinainen vaikutusten arviointi tehdään strategiakauden päätyttyä.

Yhteystiedot ja kommentointi

Valmisteluun liittyvät kommentit ja kysymykset voi lähettää kaikissa valmistelun vaiheissa joko sähköisesti tai postitse seuraavien osoitteiden kautta: kirjaamo (at) varsinais-suomi.fi ja Varsinais-Suomen liitto, PL 273 20100 Turku.

Lisätietoja

Tarja Nuotio

Tarja Nuotio

aluekehitysjohtaja

+358 (0)40 5063 715

Heikki Saarento

Heikki Saarento

suunnittelujohtaja

+358 (0)40 7203 056

Salla-Maria Lauttamäki

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 (0) 40 520 0761